VCLB

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) van Leuven.
Dit centrum ondersteunt de school en de ouders om de groei- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te bevorderen
en biedt hulp aan leerkrachten, ouders en leerlingen wanneer er zich problemen voordoen.

VCLB LeuvenKarel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
016 28 24 00 
CLB-anker lagere schoolMarthe Peeters
CLB-anker kleuterschoolMarthe Peeters
CLB-artsHilde Lagae0490 64 51 37
CLB-verpleegkundigeConchita Real Adorna0490 64 51 52

Waarvoor kan u bij het VCLB terecht?

Samen met de school biedt het centrum informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders of school op de volgende vier domeinen:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Als leerlingen zich, ondanks de inspanningen van ouders en leerkrachten, niet goed voelen in hun vel of moeilijk kunnen omgaan met problemen, kan een luisterend oor van de VCLB-medewerker hen mogelijk weer op weg helpen.
 • Leren en studeren
  Als het leren op school niet wil vlotten kan de VCLB-medewerker helpen bepalen wat er aan de hand is en met ouders en leerkrachten naar een aangepaste aanpak van het leerprobleem zoeken.
 • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid
  Een VCLB-arts en een VCLB-verpleegkundige volgen de lichamelijke ontwikkeling en de algemene gezondheidstoestand via medische onderzoeken. Ook inentingen tegen besmettelijke ziekten gebeuren door het VCLB.
 • Schoolloopbaan
  Ouders en leerkrachten dragen er samen zorg voor dat kinderen en jongeren een gepaste school en studierichting vinden. Het VCLB helpt hen hierbij door informatie te geven over scholen en studierichtingen en door een persoonlijk gesprek als kiezen echt moeilijk is.

Hoe werkt het VCLB?

De meeste activiteiten vinden plaats op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of scholen. De begeleiding gebeurt met toestemming van de betrokkene. Indien de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het VCLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel verder gezet indien de leerling (+12jaar) of de ouders (leerling -12 jaar) hiervoor hun toestemming geven.
Ouders en leerlingen zijn wel verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de medische onderzoeken van alle leerlingen
 • de begeleiding bij problematische afwezigheid

De VCLB-medewerker van een school staat niet alleen. Binnen het VCLB maakt hij deel uit van een team van mensen met verschillende vorming en ervaring, die regelmatig met elkaar overleggen. Het centrum heeft ook contacten met andere diensten en hulpverleners met wie het samenwerkt en naar wie het kan doorverwijzen.

De begeleiding van het VCLB is gratis en discreet. Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Het VCLB is te bereiken per telefoon, fax of e-mail.

Bij het begin van het schooljaar worden ouders en leerlingen geïnformeerd over:

 • de concrete werking op school
 • waar, wanneer en hoe de VCLB-medewerkers te bereiken zijn.

In de loop van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen concrete informatie over eventuele inentingen en over de inhoud van medische consulten of andere VCLB-initiatieven.

Wat gebeurt er met het VCLB-dossier als mijn kind van school verandert?

Het VCLB-dossier volgt de leerling gedurende heel de schoolloopbaan. Als de leerling van school verandert, kan het gebeuren dat de nieuwe school door een ander VCLB wordt begeleid. In dat geval kunnen ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling zelf (indien 12 jaar of ouder) zich verzetten tegen de overdracht van dossiergegevens. Medische gegevens en gegevens i.v.m. de begeleiding van leerlingen die gedurende langere tijd afwezig zijn behoren tot de verplichte begeleiding en worden altijd overgedragen.
Het formulier om verzet aan te tekenen moet aangevraagd worden bij de directeur van het VCLB van de voorgaande school. Daarvoor krijgen de ouders of de leerling 10 dagen de tijd nadat de leerling in de nieuwe school de lessen begint te volgen.

Mag u het VCLB-dossier inkijken?

De leerling en zijn ouders kunnen het dossier niet inkijken of meenemen. Ze hebben wel het recht om de inhoud van het dossier te kennen. Is de leerling meerderjarig dan vervalt het recht van de ouders.
Kennisname van het VCLB-dossier gebeurt altijd via een gesprek met de betrokken VCLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden.

Wat gebeurt er met het dossier als uw zoon of dochter het onderwijs verlaat?

Wanneer de leerling het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt het dossier bewaard op het VCLB dat de leerling het laatst onder begeleiding had. Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste onderzoek. Voor leerlingen die hun studieloopbaan beëindigden in het buitengewoon onderwijs blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Wat te doen als uw kind een besmettelijke ziekte heeft?

Omdat de schooldirectie verplicht is (een vermoeden van) bepaalde ziekten bij leerlingen en personeel te melden aan het VCLB en de gezondheidsinspectie, vragen wij u zo snel mogelijk de school op de hoogte te brengen als uw kind of één van de huisgenoten lijdt aan één van de onderstaande ziekten:
Buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of van de gladde huid, mollusca contagiosa (parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV-infectie.

Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen?

Een leerling van 12 jaar of meer kan zelfstandig oordelen om de overdracht van zijn dossier te weigeren of al dan niet in te gaan op een begeleidingsvoorstel op vraag van de school. Dit recht vervalt indien de leerling niet competent geacht wordt om dit recht zelfstandig uit te oefenen.

Kunnen de leerling of de ouders zelf de VCLB-arts kiezen?

Het medisch onderzoek gebeurt door de VCLB-arts verbonden aan de school. In uitzonderlijke gevallen kan u vragen om het onderzoek te laten gebeuren door een andere arts. Hiervoor neemt u contact op met de directeur van het VCLB.